پروژه های انجام شده در بخش فست فود

ردیف

نام پروژه

محل پروژه

خدمات نوژن

تاریخ

1

آشپزخانه زین مدینه منوره

عربستان - مدینه

 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2002-01-01

2

آشپزخانه دخیل مدینه منوره

عربستان - مدینه

 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2003-01-01

3

آشپزخانه مرکزی قحطانی

عربستان-مکه

 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2010-01-01

4

آشپزخانه مرکزی ابوجدایل

عربستان-مکه

 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2006-01-01

5

آشپزخانه غدیر

عراق-نجف

 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2017-01-01

6

آشپزخانه فدک

عراق-نجف

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات سرخکن

2012-01-01

7

آشپزخانه ابوتراب

عراق-کربلا

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2013-01-01

8

آشپزخانه بیت الزهرا (جرش)

عراق-کربلا

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2015-01-01

9

آشپزخانه مدینه (شرکت سنونو)

عراق-نجف

 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات سرخکن

2013-01-01

10

آشپزخانه آل البیت (شرکت سنونو)

عراق-کربلا

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2015-01-01

11

دانشگاه علوم پزشکی ایران

ایران-تهران

 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2016-01-01

12

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2015-01-01

13

تالار بانک ملت

ایران-تهران

 • تجهیزات پخت کباب

2015-01-01

14

آشپزخانه مهمانسرای حرم امام رضا

ایران-مشهد

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2015-01-01

15

آشپزخانه حرم عبدالعظیم حسنی

ایران-تهران

 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2017-01-01

16

هتل دیپلمات (عابدین زاده)

ایران-مشهد

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2014-01-01

17

شرکت فراپخت

ایران-مشهد

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات پخت کباب

2016-01-01

18

گروه رستوران های رضایی (گوهرشاد)

ایران-مشهد

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2016-01-01

19

گروه رستوران های رضایی (جوجیکو)

ایران-مشهد

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2016-01-01

20

کترینگ فارسی

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

0000-00-00

21

آشپزخانه فارسی

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

0000-00-00

22

آشپزخانه رستوران جوان 1

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود

2016-01-01

23

آشپزخانه رستوران جوان 2

ایران-تهران

 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2015-01-01

24

آشپزخانه صبا

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2014-01-01

25

مؤسسه خیریه هیئت حسینی بیرجند

ایران-بیرجند

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا

2015-01-01

26

بیمارستان عرفان نیایش

ایران-تهران

 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

27

شرکت فراسان زاگرس

ایران-کرمانشاه

 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

28

شرکت ایساکو

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات شرکت فاگور

2016-01-01

29

شرکت ایدکو

ایران-تهران

 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات شرکت فاگور

2015-01-01

30

شرکت ریل پرداز سیستم

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2015-01-01

31

فود کورت پدر خوب

ایران-قشم

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

32

رستوران هورسان

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2015-01-01

33

رستوران میشان

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

34

رستوران رویال اَدرس

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

35

تالار قصر شیرین

ایران-تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2015-01-01

36

فست فود عطاویچ

ایران-جیرفت

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2015-01-01

37

فست فود عطاویچ

ایران-ارومیه

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2017-01-01

38

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ایران - شیراز

 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت خورشت
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات فست فود

2017-10-01

39

پروژه بیلگه اینوکس

ترکیه

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات شرکت فاگور

2018-01-01

40

آشپزخانه صنعتی نجف اشرف

عراق - نجف

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

41

مجموعه کوهسار دربند

ایران - تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت تمام اتوماتیک برنج
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01

42

قرارگاه خاتم الانبیاء

ایران - تهران

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات پخت کباب
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2017-01-01

43

رستوران فیدئو

ایران - رشت

 • تجهیزات آماده سازی و شستشو
 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات فست فود
 • تجهیزات تهویه و جانبی

2018-01-01

44

صنایع سردسازی تهران

ایران - تهران

 • تجهیزات سرخکن
 • تجهیزات نگهداری، حمل و نقل غذا
 • تجهیزات شرکت فاگور

2017-01-01